news

Kardiologie

Stejně jako ostatní obory medicíny malých zvířat zaznamenává i kardiologie v posledních letech velký rozvoj a v současnosti nabízí širokou škálu diagnostických a terapeutických možností. Na našem pracovišti jsme schopni poskytnout nejen základní vyšetření (základní klinické vyšetření, RTG, měření krevního tlaku, EKG, základní echokardiografie), ale i pokročilé diagnostické metody jako spektrální a barevnou Dopplerovskou echokardiografii, kontrastní angio-CT vyšetření; zprostředkováváme genetické testy a měření biomarkerů v zahraničních veterinárních laboratořích aj. Jsme tak schopni včas diagnostikovat vrozené srdeční vady u mladých jedinců či rozvíjející se srdeční onemocnění u starších pacientů, eliminovat nevhodné kandidáty pro chov. Navrhujeme vhodný terapeutický postup v podobě konzervativní kardiomedikace, zajišťujeme pravidelný monitoring či ve spolupráci s chirurgem provádíme operační zákroky.

Základní kardiologické vyšetření:

Ačkoliv je spektrum diagnostických testů široké, základním kamenem v diagnostice zůstává pečlivé vyslechnutí anamnézy pacienta a následné klinické vyšetření s auskultací srdečních ozev a rytmu, dýchacích šelestů, zhodnocení kvality pulzu atd. Teprve na základě nálezů z těchto vyšetření a sestavení seznamu možných onemocnění se logicky odvíjí další postup. Tak například už jen plemeno může indikovat pečlivější a častější monitoring kardiovaskulárního aparátu pro včasné odhalení možného onemocnění. Např. Kavalíři jsou predisponováni pro degenerativní onemocnění mitrální chlopně či Mainská mývalí kočka zase pro hypertrofickou kardiomyopatii, která může způsobit náhlou smrt jedince již v nízkém věku. Také zdánlivě zanedbatelný šelest nalezený náhodně při vakcinaci jinak čilého a zdravého štěněte může být předzvěstí vážné vrozené srdeční vady a takový jedinec je bezpochyby kandidátem na podrobnější kardiologické vyšetření.

Do základních vyšetření dále pak jistě patří RTG vyšetření hrudníku pro posouzení velikosti srdeční siluety a její uložení ve vztahu k ostatním orgánům dutiny hrudní, pro odhalení přítomnosti plicního edému a diagnostiku kongestivního srdečního selhání, pro odhalení masy či tekutiny v dutině hrudní aj. Stěžuje-li si majitel v anamnéze na kolapsy svého zvířete či při nálezu nepravidelného srdečního rytmu je indikováno EKG vyšetření.

 

Pokročilé kardiologické vyšetření:

Zejména vrozená onemocnění srdce a cév či různé nádorové procesy, a také pokročilá degenerativní onemocnění srdce vyžadují velmi podrobný screening a pokročilé zobrazovací metody nejen pro stanovení správné diagnózy, ale také pro plánování dalšího terapeutického postupu a stanovení prognózy. Mnohé vrozené anomálie lze dokonce včasným chirurgickým zásahem zcela vyléčit, aniž by znamenaly jakékoli zkrácení života nebo omezení jeho kvality (např. patentní ductus arteriosus; perzistující pravý aortální oblouk).

Zde má své nezastupitelné místo echokardiografie s barevným a spektrálním Dopplerem pro hodnocení kvality, směru a rychlosti proudění krve, pro hodnocení hemodynamických funkcí srdce. Na našem pracovišti disponujeme přístrojem Mindray DC-T6 Vet, který tyto pokročilé funkce umožňuje.

Pro přesné zobrazení cévních anomálií, pro odhalení a zhodnocení operabilnosti nádorových a jiných procesů v dutině hrudní provádíme kontrastní CT studie. Pod kontrolou ultrazvuku dále provádíme thorakocentézu s odběrem vzorků tekutin a tkání pro další cytologické a histopatologické vyšetření.

Ve spolupráci s chirurgem zajišťujeme thorakospické zákroky i operace v otevřené dutině hrudní (thorakotomie). Vše v prostředí aseptického operačního sálu, s řízenou ventilací a pokročilým monitoringem životních funkcí.

V neposlední řadě zprostředkováváme v zahraničních veterinárních laboratořích genetické testy pro některá vrozená onemocnění. Pro zhodnocení stupně poškození srdeční tkáně se dále využívá měření některých biomarkerů.